Overslaan en naar de inhoud gaan

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

We zijn ons ervan bewust dat de interpretatie van deze rechten gerelateerd is aan de waarden en normen van de maatschappij waarin mensen leven, het politiek systeem waaronder mensen leven en persoonlijke meningen.

Wij, de organisaties Joker, Karavaan, Anders Reizen, ViaVia Reiscafés en ViaVia Tourism Academy engageren zich en motiveren de betrokken medewerkers, reisbegeleiders en vrijwilligers om vanuit een positieve benadering ze toe te passen, toe te lichten, sensibiliserings- of  andere ondersteunende acties op te zetten.

De mensenrechten zijn een bijzonder ruim begrip. Ze  worden vaak in drie categorieën ingedeeld.

  • Eerste generatie: burgerrechten en politieke rechten, of klassieke grondrechten. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven.
  • Tweede generatie: economische, sociale en culturele rechten. Ze leggen de nadruk op sociale rechtvaardigheid. Voorbeelden zijn het recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing. Deze rechten werden tegelijk met de burgerrechten en politieke rechten in 1948 vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  • Derde generatie: collectieve rechten. Die werden vooral vanaf de jaren 1970 vastgelegd en kregen steun in de ontwikkelingslanden tijdens de dekolonisatie, toen veel Afrikaanse en Aziatische staten het recht op zelfbeschikking, ontwikkeling, het recht op beheer van eigen grondstoffen en een eerlijke welvaartsverdeling voor hun eigen natie eisten.

Wij onderschrijven elk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze bouwen op de ‘Universele Verklaring’ uit 1948. Die verklaring heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

Het verdrag werd in de algemene vergadering van de Verenigde Naties getekend met slechts 8 onthoudingen.  Verschillende organisaties zoals Amnesty International, Arab Human Rights fund, Human Rights Watch, China Society for human Rights studies,  enz. .. volgen nauwlettend het naleven van dit verdrag op.

Met de nodige openheid en respect, zijn ‘mensenrechten’ evident voor ons. De mate waarin we impact hebben is afhankelijk van de groepen waarop we ons richten: medewerkers, reisbegeleiders en vrijwilligers, reizigers, partners en buitenwereld.

Hierbij focussen we op mensenrechten waar we directe of indirecte invloed op hebben zoals:

  • Goede arbeidsomstandigheden hier én elders. Dat gaat o.a. over eerlijk loon, veiligheid, werkuren, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, kinderarbeid, …
  • Rechten van kwetsbare doelgroepen:
    • Inheemse bevolking en de impact van het toerisme op hun levenswijze (o.a. recht op water, toegang tot eigen land, eigen cultuur, bescherming leefomgeving, …)
    • vrouwen en kinderen, mensen met een beperking en de LGBTQI+-gemeenschap (o.a. opleiding, seksuele exploitatie, tewerkstelling)
  • Bescherming van de reiziger: veiligheid, privacy, vrijheid van gedachte, godsdienst en zijn.